Drs. Sjoeke Faasse

Sjoeke Faasse is als hogeschooldocent Nederlandse taal en didactiek verbonden aan de NHL-Stenden Hogeschool. Daarnaast is zij lid van de Kenniskring van het Lectoraat Taalgebruik en Leren. Zij doet onderzoek naar kenmerken van taalgebruik van kinderen in verschillende mondelinge en schriftelijke genres, verzorgt colleges waarbij studenten meer gericht worden op het belang van interactie voor het (taal)leren en begeleidt studenten die onderzoek willen doen naar taalontwikkelend leren.

“Na de Pabo en de Masteropleiding Nederlands heb ik vele jaren voor de klas gestaan in het basis- en voortgezet onderwijs. Al geruime tijd geef ik nu les in alle domeinen van het vak Nederlandse taal en didactiek in alle fases van de Pabo. Daarbij blijf ik ernaar streven studenten mee te nemen in een andere kijk op taalonderwijs en leren, minder gericht op de methode en meer op dat wat kinderen werkelijk bezig houdt en hoe je vanuit die invalshoek onderwijs kunt organiseren waarbij kinderen volop gelegenheid krijgen taal te gebruiken en te ontwikkelen.”

Genre-didactiek

Voor het lectoraat Taalgebruik & Leren heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van mondeling en schriftelijk taalgebruik in verschillende genres. Genredidactiek is nog relatief onbekend. Leerkrachten helpen hun leerlingen om zich te ontwikkelen in verschillende mondelinge en schriftelijke genres, bijv. het schrijven van een recensie, het houden van een presentatie, het deelnemen aan een discussie, enz. Maar hoe kunnen we die ontwikkeling in kaart  brengen en op welke kenmerken moeten we dan letten? En hoe  kunnen we het didactisch repertoire van (aanstaande) leerkrachten versterken zodat ze met een andere blik naar taal en taalgebruik van hun leerlingen kijken en taalgebruik in alle domeinen weten te versterken? Vragen waarop we deels een antwoord hebben gekregen door de ontwikkeling van een genre-specifiek observatie-instumentarium mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling. Doorontwikkeling en verdere verspreiding van dit instrumentarium is van belang. Scholen hebben er baat bij wanneer zij handvatten krijgen om te kunnen werken aan minder makkelijk meetbare genres. Onderwijs in de 21ste eeuw doet immers een beroep op allerlei vaardigheden, waarbij de ontwikkeling van een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van evident belang is.

Studenten

Onderzoek levert iets op dat de praktijk van dit moment kan verbeteren, zowel de opleidingspraktijk als de praktijk op basisscholen. Voor die praktijk op de basisschool zijn studenten een onmisbare schakel. Zij doen onderzoek in die praktijk en proberen  vernieuwingen in die praktijk te realiseren. De onderwijsontwerpen waar studenten onderzoek naar doen en die ze uitvoeren kunnen zich richten op verschillende thema’s, maar de samenhang tussen interactie en leren en het gedachtengoed van het Lectoraat Taalgebruik en Leren vormt altijd de rode draad.