Publicaties

Meest recent

Jonkman, R. & Riemersma, A (red.). 2019. Rispje en Siedzje. Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018. NHL Stenden: Leeuwarden.

Hiddink, F. (2019). Probleembesprekingen met samenwerkende kleuters. Tijdschrift voor Taalbeheersing, Number 1, 41 (1), 89-103.

Herder, A., Berenst, J., de Glopper, K., & Koole, T. (2018). Nature and function of proposals in  collaborative writing of primary school students. Linguistics and Education, 46, 1-11.

Herder, A., Berenst, J., Koole, T. & K. de Glopper (2018). Reflective practices in collaborative writing of primary school students. International Journal of Educational Research, 90, 160-174.

Pulles, M. & J. Singelsma (2018). Taal verrijken met de vele talen in de groep. Taalonderwijs in beeld. In: MeerTaal 5-3, 24-25.[PM1] 

Varkevisser, N.A. & Walsweer, A.P. (2018). It is mei sizzen net te dwaan. Rapport Taalplan Frysk. Inventarisatie naar de stand van zaken m.b.t. het (vak) Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Leeuwarden: Provinsje Fryslân.

Walsweer, A., Herder, A. & Berenst, J. (2018). Taal en Leren in Fryslân: van probleemgebied naar Proeftuin. In: Coenders, M., Metselaar, J. & Thijssen, J. Vital Regions. Samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon.

Pulles, M., Faasse, S. & Singelsma, J. (2017) Ontwikkeling van een observatie-instrumentarium voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden Frysk, bundel Grip.

Terpstra, F. & Walsweer, A.P. (2017). Grip op meertalig taalbeleid. In: Riemersma, A. e.a. (2017). Wêr hast it wei? Evaluaasjesysteem Frysk. Ljouwert-Leeuwarden: NHL Hogeschool.

Eerdere publicaties

Downloads:

Advertentie