Gerrit Hoekstra

Gerrit Hoekstra werkt in het Lectoraat Taalgebruik & Leren als mede-ontwikkelaar in het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs aan het project Praat mar toaniel. Ook werkt hij mee aan de ontwikkeling van een eigentijds nieuw curriculum voor het Fries.

“Naast het meewerken aan het project Praat mar toaniel ben ik docent Friese Taal en Cultuur aan het Leeuwarder Lyceum (bovenbouw havo/vwo) van OSG Piter Jelles. Voor OSG Piter Jelles ben ik coördinator Fries en als zodanig eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het taalbeleidsplan ‘Wiis mei mear talen’. Ook schrijf, bewerk en vertaal ik zelf geregeld toneelwerk in het Fries, met name voor kinderen en jongeren. Ook schrijf ik korte verhalen en liedteksten.”

Toneelteksten lezen
“In het project Praat mar toaniel worden leerlingen van de bovenbouw PO en onderbouw VO gestimuleerd om door het (gezamenlijk) lezen van Friestalige theaterteksten, die taal gemakkelijker actief in te zetten. Uitgangspunt bij deze aanpak is de aanname dat leerlingen die niet Friestalig zijn, gemakkelijker Fries spreken als zij daarbij gebruik kunnen maken van meestal korte rolteksten uit toneelstukken die voor hun leeftijd zijn geschreven. Naast het Fries wordt in de aangeboden toneelteksten gebruik gemaakt van andere (streek)talen.

Op pilotscholen waar toneelkaternen zijn uitgeprobeerd, is in 2018 gebleken dat het gebruik van deze tekstsoort inderdaad drempelverlagend werkt voor Nederlandstalige kinderen die Fries moeten/willen spreken. Daarnaast blijkt dat de aanpak uitnodigt tot reflectie op gebruik van talen, maar ook tot het uitspelen van de rollen. Dat bevordert creativiteit en plezier in taal.”